Terms of Service

Có hiệu lực ngày 25 tháng tư, 2015

Những điều khoản sử dụng dịch vụ của Kamerycah

Chào mừng quý vị đến với Kamerycah!

Những điều khoản này là sự dàn xếp giữa quý vị và Công ty Kamerycah, dùng để quản lý việc sử dụng trang mạng https://www.kfucoidan.com, www.kamerycah.com, và những trang mạng cũng như những ứng dụng trên điện thoại khác, có liên quan đến Kamerycah, bao gồm tất cả những sự mua hàng của quý vị. Công ty Kamerycah, cùng với những nhà đại diện, các nhân viên chỉ huy, các cổ đông, các chi nhánh công ty, các chi nhánh hội viên, các nhân viên, và các đại lý (nói chung là “Công ty,” “chúng tôi,” hay “của chúng tôi”) cung cấp cho quý vị trang mạng này tùy thuộc vào những điều khoản sử dụng dịch vụ sau đây (gọi tắt là “Những điều khoản”). Những điều khoản bao gồm Quy Định về Sự Riêng Tư của Công Ty, quý vị có thể tìm thấy tại https://www.kfucoidan.com/en/u.aspx và cũng được đính kèm trong phần tham chiếu (được tổng hợp trong “Những điều khoản”). Khi sử dụng trang mạng này, tạo một tài khoản, cũng như mua những sản phẩm có trên trang mạng, quý vị đã xác nhận, đồng ý, và chấp thuận theo Những Điều Khoản, vì thế xin quý vị hãy xem lại Những Điều Khoản một cách cẩn thận.

Cả quý vị lẫn phía Công ty đều đồng ý, cùng với những sự ngoại lệ có giới hạn được lưu ý phía dưới đây, để giải quyết tất cả những tranh chấp giữa quý vị và công ty thông qua SỰ PHÂN XỬ CÓ LIÊN KẾT mà được cung cấp phía dưới. SỰ PHÂN XỬ CÓ NGHĨA LÀ VỚI QUÝ VỊ VÀ CÔNG TY, MỖI BÊN PHẢI TỪ BỎ QUYỀN LỢI ĐƯỢC CÓ PHIÊN XỬ BỞI BỒI THẨM ĐOÀN HOẶC VIỆC THAM GIA VÀO MỘT SỰ KIỆN TỤNG TẬP THỂ.

Những điều khoản này có thể được chúng tôi sửa đổi theo thời gian, dựa vào quyền tự ý định đoạt của công ty. Xin hãy xem lại phiên bản Những Điều Khoản được kiểm duyệt trên trực tuyến một cách định kỳ. Bằng cách sử dụng trang mạng hoặc mua những sản phẩm từ trang mạng mà chúng tôi đã đưa ra một phiên bản Những Điều Khoản đã được sửa đổi, quý vị từ đó xác nhận, đồng ý, và chấp thuận với những sự sửa đổi đó.

QUÝ VỊ CHẤP THUẬN VIỆC ĐỒNG Ý VỚI NHỮNG ĐIỀU KHOẢN NÀY CŨNG NHƯ VIỆC LƯU TRỮ NHỮNG HỒ SƠ LIÊN QUAN ĐẾN NHỮNG ĐIỀU KHOẢN THEO HÌNH THỨC ĐIỆN TỬ. 

Quý vị cho biết rằng: (1) quý vị ít nhất là 18 tuổi; (2) quý vị có đủ tuổi hợp pháp để ký tên vào một hợp đồng có giá trị pháp lý; và (3) quý vị không phải là người bị cấm sử dụng những dịch vụ theo các luật định của Hoa Ký hoặc của những đơn vị có thẩm quyền tài phán được áp dụng khác.

VIỆC SỬ DỤNG TRANG MẠNG CỦA QUÝ VỊ

Quý vị có thể truy cập vào vài phần của trang mạng này mà không cần đăng ký. Tuy nhiên, để có thể truy cập một số phần và chức năng của trang mạng này, quý vị có thể bị buộc phải đăng ký và đăng nhập vào trang mạng, và quý vị hoàn toàn chịu trách nhiệm cho tất cả những hoạt động xảy ra dưới tên đăng nhập và mật khẩu này. Xin hãy báo cho chúng tôi ngay lập tức bất cứ lúc nào khi tài khoản của quý vị bị sử dụng trái phép, hoặc bất cứ khi nào có những vi phạm về sự an toàn, bằng cách liên lạc với chúng tôi tại email inquiry@kfucoidan.com. Nếu quý vị liên lạc với chúng tôi hoặc với những nhà cung cấp dịch vụ trung gian, quý vị đồng ý rằng tất cả các thông tin mà quý vị cung cấp sẽ là chính xác, trọn vẹn, và mới nhất.

Trang mạng này có thể được liên kết với những trang mạng khác. Quý vị xác nhận và đồng ý rằng Công ty không chịu trách nhiệm cho những sự có mặt của những trang mạng phụ, không tán thành, không chịu trách nhiệm cũng như nghĩa vụ pháp lý cho bất cứ nội dung, sự quảng cáo, sản phẩm cũng như những dữ kiện khác có mặt trên những trang mạng đó. Công ty không đưa ra sự bảo đảm hoặc đại diện dưới bất cứ hình thức nào liên quan đến độ chính xác, sự hiện hành, và tính trọn vẹn của bất kỳ thông tin nào được đưa ra trên những trang mạng đó, và sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý cho bất kỳ những tổn thất hoặc tổn thương nào do những nội dung hoặc thông tin đó gây ra. Quý vị cũng xác nhận và đồng ý rằng Công ty sẽ không phải chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý nào, dù là trực tiếp hay gián tiếp, cho những thiệt hại hay tổn thất bị gây ra hoặc dẫn đến bởi những mối liên hệ với việc sử dụng hay dựa vào những thông tin, những sản phẩm hoặc dịch vụ nào được đưa ra hay thông qua những trang mạng đó. Sự bao gồm của những trang mạng trung gian không bao hàm việc ủng hộ hoặc gợi ý nào từ Công ty.

Chúng tôi có quyền, tại bất cứ thời điểm nào, sửa đổi hoặc không tiếp tục, tạm thời hay vĩnh viễn, trang mạng này hoặc bất kỳ phần nào của trang mạng, có thể đưa ra hoặc không đưa ra thông báo. Quý vị đồng ý rằng Công ty sẽ không phải chịu trách nhiệm pháp lý với quý vị hoặc với bất cứ đơn vị trung gian nào cho những sự điều chỉnh, đình chỉ, hoặc gián đoạn nào của trang mạng hoặc bất cứ phần nào của trang mạng. 

TÀI SẢN TRÍ TUỆ CỦA CHÚNG TÔI

Công ty và những biểu tượng (logo) có liên quan hay các tên đều là những nhãn hiệu được đăng ký cũng như những nhãn hiệu cho dịch vụ của chúng tôi. Những nhãn hiệu được đăng ký, nhãn hiệu dịch vụ, tên, và biểu tượng khác có mặt trên trang mạng, ví dụ như những nhãn hiệu được đăng ký, nhãn hiệu dịch vụ, tên, và biểu tượng với những tổ chức trung gian, là những nhãn hiệu được đăng ký, nhãn hiệu dịch vụ, hoặc biểu tượng của những chủ nhân tương ứng của chúng. Quý vị không có quyền hoặc giấy phép nào cho việc sử dụng những nhãn hiệu được đăng ký, nhãn hiệu dịch vụ, và biểu tượng nói trên.

Một số dữ kiện có sẵn trên trang mạng này là những sản phẩm của chúng tôi (ví dụ: những nội dung do chúng tôi làm chủ, có thẩm quyền, tạo ra, mua lại, hoặc được cấp giấy phép). Những sản phẩm của chúng tôi được bảo vệ với bản quyền tác giả, nhãn hiệu được đăng ký, bằng sang chế, bí mật thương nghiệp, cũng như những luật khác, và chúng tôi bảo lưu và có quyền với tất cả những sản phẩm này và với trang mạng của chúng tôi. Từ đó, chúng tôi ủy thác cho quý vị quyền sử dụng không trả tiền bản quyền bị giới hạn, có thể thu hồi, không được cấp phép bổ sung, và không độc quyền để quý vị có thể sử dụng những sản phẩm của chúng tôi chỉ cho mục đích cá nhân của quý vị, liên quan đến sử dụng trang mạng này. Vì thế, quý vị không được tái sản xuất, phát tán, trao đổi với quần chúng, cho biết, phỏng theo, công trình trước mọi người, liên kết, hoặc công khai trưng bày những sản phẩm hay sự phỏng theo như trên, trừ khi điều đó được cho biết một cách rõ ràng.

NỘI DUNG MÀ QUÝ VỊ NỘP VÀO

Quý vị và những thành viên khác có thể đăng tải, tạo ra, cho biết, gửi vào, chia sẻ, giao tiếp, chuyển giao, hoặc nộp (“Nộp” nói chung) những tài liệu, thông tin, bình luận, ý tưởng, hoặc những dạng khác của nội dung (“Nội Dung” nói chung) vào trang mạng hoặc những trang mạng khác được liên kết vào trang của chúng tôi. Quý vị hiểu rằng tất cả nhữn nội dung được nộp vào bởi những thành viên khác của trang mạng (“Nội Dung của Thành Viên”) là trách nhiệm duy nhất của cá nhân cung cấp nội dung đó. Chúng tôi không đưa ra bất cứ sự bảo đảm nào liên quan đến Nội Dung của Thành Viên. Chúng khôi sẽ không chịu trách nhiệm hay nghĩa vụ pháp lý dưới bất cứ trường hợp nào cho tất cả những khiếu nại liên quan đến vấn đề Nội Dung của Thành Viên.

Quý vị có quyền sở hữu bất cứ tài khoản trí tuệ nào được bao hàm trong phần Nội Dung của Thành Viên của chính quý vị. Tuy nhiên, quý vị cho phép chúng tôi quyền sử dụng không trả tiền bản quyền, không bị thu hồi, có thể chuyển giao, được cấp phép bổ sung, và vĩnh viễn không độc quyền xuyên suốt vũ trụ cho bất kỳ sự sử dụng hay khai thác nào với bất cứ hay tất cả những phương tiện truyền thông có mặt hiện giờ hay được thành lập sau này (bao gồm sự không giới hạn trong vấn đề sản xuất, phân tán, trưng bày công khai, sự phỏng theo, liên lạc với công chúng, cũng như trình diễn công khai) đối với bất cứ hoặc tất cả những Nội Dung của Thành Viên mà quý vị nộp cho trang mạng hoặc thông qua trang mạng của chúng tôi. Quý vị cũng khước từ tất cả hoặc bất cứ những khiếu nại nào chống lại chúng tôi, với hết mức giới hạn do luật pháp cho phép, cho những vấn đề liên quan đến những quyền luân lý trong phần Nội Dung của Thành Viên mà quý vị nộp vào. Quý vị khẳng định, đại diện, và chứng thực rằng quý vị sở hữu hoặc có những giấy phép, quyền hạn, sự chấp thuận, và sự cho phép cần thiết để đăng tải và khai thác phần Nội Dung của Thành Viên mà quý vị nộp vào.

Quý vị cũng cho phép những thành viên khác của trang mạng một quyền hạn không độc quyền và không trả tiền bản quyền để truy cập phần Nội Dung Thành Viên của quý vị thông qua trang mạng này, phù hợp với những điều khoản nêu trên, và để họ có thể tham gia vào bất cứ sự tái sản xuất, những sự trình diễn công khai, những việc giao tiếp với công luận, những sự phát tán, hoặc những trưng bày không khai cần thiết để làm như vậy.

Bằng cách nộp cho chúng tôi bất cứ bình luận hoặc lời làm chứng nào, quý vị cho phép chúng tôi và những nhà thiết kế, những người nối nghiệp, những người được quyền thừa hưởng, và những người có giấy phép, có quyền không bị thu hồi lại cũng như không trả tiền bản quyền để công bố, phổ biến, và sử dụng tên và chân dung của quý vị, cũng như sự bình luận hoặc lời làm chứng của quý vị, mà không cần thông báo hoặc cân nhắc sâu xa hơn, trong thời hạn vĩnh viễn, xuyên suốt Thế giới, trên tất cả phương tiện truyên thông đã được thành lập và sau này có thể sẽ được phát minh.

Công ty không có bất cứ nhiệm vụ nào liên quan đến sự bảo mật, dù là nói rõ ràng hay ngụ ý, liên quan đến bất kỳ Nội Dung của Thành Viên nào mà quý vị nộp vào cho chúng tôi thông qua trang mạng này hoặc thông qua mạng Internet bằng email hoặc những phương thức khác, ví dụ như bất kỳ các câu hỏi, các sự bình luận, những gợi ý, hoặc sự yêu thích. Công ty sẽ có quyền sử dụng, khai thác, hoặc tiết lộ (hoặc chọn không sử dụng, không khai thác, hay không tiết lộ) những Nội Dung của Thành Viên đó dự vào thẩm quyền duy nhất và tuyệt đối của chúng tôi mà không có nhiệm vụ gì đối với quý vị cả (ví dụ: quý vị sẽ không có quyền nhận bồi thường hoặc hoàn trả trong bất cứ dạng nào hay trong bất cứ hoàn cảnh nào từ chúng tôi cả). Công ty sẽ được tự do sử dụng bất cứ hình thức, phương thức, các thức, hoặc phương pháp nào mà đã được bao gồm trong bất kỳ lần liên lạc nào giữa quý vị và Công ty cho bất cứ mục đích nào, bao gồm nhưng không bị giới hạn trong vấn đề phát triển, sản xuất, và tiếp thị cho những sản phẩm mà không cần những sự ủy quyền sâu xa hơn từ quý vị hoặc không cần phải bồi hoàn lại cho quý vị.

TIẾN TRÌNH ĐỂ ĐƯA RA KHIẾU NẠI VỀ XÂM PHẠM BẢN QUYỀN CHO NHỮNG NỘI DUNG CỦA THÀNH VIÊN VÀ NHỮNG LIÊN KẾT

Chúng tôi đã chấp nhận dùng một quy định, dựa vào Đạo Luật Bản Quyền Trong Mười Thế Kỷ (gọi tắt là DMCA), để cho phép, trong quyền hạn duy nhất của chúng tôi, để một cách nhanh chóng loại trừ những dữ liệu vi phạm bản quyền, cũng như việc loại bỏ những tài khoản của những kẻ vi phạm lặp lại. Nếu quý vị có niềm tin vững chắc rằng bản quyền của quý vị bị xâm phạm bởi bất cứ nội dung nào có thể truy đập được trên hoặc thông qua trang mạng của chúng tôi, xin hãy gửi thông báo về khiếu nại việc xâm phạm đó, bao gồm những thông tin được liệt kê dưới đây, đến với Đơn Vị Đặc Nhiệm Lo Về Bản Quyền, tại:

Địa chỉ: Product Manager, 3878 W. Carson St. Ste 101, Torrance, CA 90503 

Qua email: inquiry@kfucoidan.com

Qua điện tín (fax): 310-944-9871, gọi cho Legal Department Manager.

Để có hiệu lực, thông báo về khiếu nại việc xâm phạm bản quyền phải bao gồm những nội dung được yêu cầu sau đây:

 • Chữ ký hiển thị hoặc chữ ký điện tử của cá nhân được ủy quyền để hành xử thay mặt chủ nhân của những quyền lợi độc quyền mà được cho là đã bị xâm phạm;
 • Thông tin nhận dạng của những sản phẩm đã đăng ký bản quyền mà được khiếu nại rằng đã bị xâm phạm, hoặc nếu như nhiều tác phẩm đã đăng ký bản quyền được bao phủ trong một thông báo thì một danh sách của những sản phẩm đó cũng có giá trị tương đương;
 • Thông tin nhận dạng của những dữ liệu được cho là đã bị xâm phạm, hoặc được cho là chủ đề của một hành vi xâm phạm mà cần phải bị loại trừ, hay sự truy cập bị chặn do không đủ tư cách pháp lý, và những thông tin có thẩm quyền một cách hợp lý để cho phép chúng tôi định vị dữ liệu ấy (cung cấp đường địa chỉ URL theo cách tốt nhất để giúp chúng tôi định vị Nội Dung ấy một cách nhanh chóng);
 • Những thông tin có thẩm quyền một cách hợp lý để cho phép chúng tôi liên lạc với nguyên đơn, ví dụ như địa chỉ, số điện thoại, số fax, cũng như địa chỉ email mà có thể được dùng để liên lạc với nguyên đơn;
 • Lời phát biểu rằng bên nguyên đơn có niềm tin vững chắc rằng việc sử dụng những dữ liệu trong cung cách đang bị khiếu nại này là không được ủy quyền bởi chủ nhân bản quyền, đại diện của bản quyền, hay bởi luật pháp;
 • Lời phát biểu rằng thông in trong bảng thông báo này là chính xác, và dưới hình phạt của sự khai gian, thì bên nguyên đơn được ủy quyền để hành xử thay mặt cho chủ nhân của tác phẩm độc quyền mà đang bị cho là xâm phạm.

Xin lưu ý rằng những thông tin được cung cấp trong bảng thông báo có giá trị pháp lý này có thể sẽ được chuyển đến cá nhân đã cung cấp những Nội Dung mà bị báo cuộc là đã xâm phạm bản quyền.

Cho việc để lại tin nhắn thoại cho Đơn Vị Đặc Nhiệm này của Công ty, xin hãy gọi số 310-944-9870.

TIẾN TRÌNH LÀM NHỮNG ĐƠN KHIẾU NẠI KHÁC

Nếu quý vị tin rằng đó là những quyền lợi của quý vị, hoặc những quyền lợi của một bên trung gian nào, đang bị vi phạm dưới bất cứ cách nào bởi bất kỳ Nội Dung nào có thể truy cập được trên hoặc thông qua trang mạng của chúng tôi, xin hãy liên lạc với chúng tôi tại email inquiry@kfucoidan.com

Tại những nơi thích hợp, chúng tôi sẽ hành động để đưa ra sự ngăn chặn đối với những hành vi không hợp pháp trên hoặc thông qua trang mạng của chúng tôi.

HÀNH VI / SỰ ĐẠI DIỆN BỊ NGHIÊM CẤM VÀ NHỮNG SỰ CHO PHÉP

Quý vị đại diện và bảo đảm rằng quý vị sẽ không sử dụng trang mạng này để:

 • Vi phạm bất cứ luật pháp nào (bao gồm những luật không bị giới hạn liên quan đến những việc sai trái, những hợp đồng, những bằng sáng chế, những thương hiệu được đăng ký, những bí mật thương nghiệp, những bản quyền, sự hạ thấp danh dự, sự tục tĩu, những quyền hạn để quảng cáo, hoặc những quyền khác) hoặc khuyến khích hay cung cấp những lời chỉ dẫn cho ai khác để làm như vậy;
 • Quý vị có cách hành xử mang đến ảnh hưởng tiêu cực đến khả năng của người khác sử dụng trang mạng này, bao gồm nhưng không giới hạn đến việc tham gia vào những hành vi gây hại, mang tính đe dọa, hành hạ, khích động, dọa dẫm, và thô bạo, hay mang tính chất khuyến khích bạo động, quấy rối, theo dõi, xâm lấn đời tư của người khác, hoặc những hành vi đáng bị phản đối về mặt chủng tộc hay sắc tộc;
 • Nộp bất cứ những Nội Dung của Thành Viên nào chứa đựng những sự quảng cáo không được yêu cầu hay ủy quyền, những dữ kiện quảng bá, gửi thư rác, gửi thư dây chuyền, ý đồ kinh doanh theo mô hình kim tự tháp, hoặc bất kỳ hình thức xâm lấn nào mà không được ủy thác.
 • Nộp bất cứ những Nội Dung của Thành Viên nào mà chứa đựng sự bốc thăm trúng thưởng, thi thố, xổ số, hoặc những hành động khác liên quan đến việc đánh cược;
 • Đưa ra bất cứ Nội Dung của Thành Viên nào bao gồm những dữ kiện có bản quyền, hoặc những dữ kiện được bảo vệ bởi những luật liên quan đến tài sản trí tuệ mà quý vị không sở hữu;
 • Đưa ra bất cứ Nội Dung của Thành Viên nào mà quý vị chưa thu thập được hết những văn bản cần thiết để cho phép và cấp giấy phép phát hành
 • Xuyên tạc bất cứ sự thật nào (bao gồm việc không giới hạn đối với đặc điểm nhận dạng của quý vị)
 • Đưa ra bất cứ Nội Dung của Thành Viên nào mà chứa đựng những vi-rút về phần mềm hoặc bất cứ mật mã nào liên quan đến máy tính, những tập tin hay chương trình hay phần cứng hay những dụng cụ thu phát sóng truyền hình, bao gồm những việc tham gia vào bất kỳ những việc từ chối bị tấn công về dịch vụ hay những hành vi tương tự;
 • Vượt quá giới hạn được ủy quyền để truy cập vào bất cứ phần nào của trang mạng;
 • Thu thập hoặc chứa đựng những dữ kiện cá nhân về bất cứ người nào;
 • Sửa đổi bất kỳ phần nào của trang mạng mà không được sự cho phép
 • Thu thập hoặc cố gắng truy cập, hay bằng cách khác, thu thập được bất kỳ Nội Dung hoặc thông tin nào thông qua bất cứ phương tiện nào mà không được cố ý để tạo ra hoặc cung cấp, thông qua trang mạng này;
 • Khai thác những lỗi trong việc thiết kế, những chức năng mà không được ghi chép lại làm dữ kiện, cũng như những lỗi trong việc đạt được sự truy cập mà đã không được công bố ra;
 • Sử dụng bất cứ ứng dụng thu thập dữ liệu nào (robot, spider, scraper, v.v…) để truy cập vào trang mạng này cho bất cứ mục đích nào;
 • Có những hành vi tác động, hoặc có thể tác động đến những gánh nặng không hợp lý hay không tương xứng lên cơ sở hạ tầng của chúng tôi; hoặc
 • Gây trở ngại hoặc cố gắng gây trở ngại với hoạt động bình thường của trang mạng hay bất cứ những hoạt động nào xảy ra trên trang mạng này, hoặc phớt lờ những giới hạn mà chúng tôi có thể sử dụng để ngăn chặn hoặc giới hạn sự truy cập vào trang mạng này.

BẢNG GIÁ VÀ SỰ MÔ TẢ SẢN PHẨM

Mặc dù chúng tôi có những nỗ lực hợp lý để cung cấp những thông tin chính xác về giá cả và những sự mô tả sản phẩm, những lỗi về bản giá, những lỗi in ấn hoặc những sai lầm liên quan đến sự sẵn sàng của sản phẩm có thể xảy ra. Chúng tôi có quyền đính chính lại những lỗi và sai lầm đó. Trong hoàn cảnh mà một sản phẩm được liệt kê với giá không đúng, hoặc một sự mô tả của sản phẩm là không chính xác, chúng tôi có quyền, dựa vào thẩm quyền duy nhất của chính chúng tôi, từ chối nhận đơn đặt hàng hoặc hủy bỏ bất kỳ những đơn đặt hàng nào đã đưa ra cho sản phẩm đó. Trong những trường hợp ấy, nếu thẻ tín dụng của quý vị đã bị tính phí, chúng tôi sẽ gửi đến một khoản tín dụng về thẻ tín dụng của quý vị trong vòng một quãng thời gian hợp lý về phương diện thương mại.

VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA

Xin hãy dựa vào Những Quy Định Vận Chuyển của chúng tôi tại https://kfucoidan.com/en/shipping-information.aspx để biết thêm thông tin về tỉ lệ vận chuyển, những quy định, và các tiến trình.

QUY ĐỊNH TRẢ HÀNG LẠI

Nếu quý vị không hài long với một sản phẩm và cần trả hàng lại, chúng tôi sẵn sàng giúp đỡ quý vị. Xin hãy gọi vào số điện thoại miễn phí của chúng tôi tại (877) 316-8387. Quý vị có trong vòng 30 ngày kể từ ngày quý vị nhận được sản phẩm để bắt đầu việc trả hàng lại. Những sản phẩm không hội đủ điều kiện để được trả về bao gồm: các sản phẩm đã được mở ra, và những sản phẩm bị hư hỏng hay tổn thất. Quý vị phải chịu trách nhiệm cho những chi phí giao hàng hoặc trả lại hàng, và số tiền bồi hoàn sẽ ít hơn số tiền lúc đầu mà quý vị bị tính phí cho tất cả việc đóng gói và vận chuyển hàng.

SỰ BỒI THƯỜNG

Quý vị đồng ý bồi thường và không đòi hỏi Công ty cũng như những nhà đại diện, các nhân viên chỉ huy, các cổ đông, các chi nhánh công ty, các chi nhánh hội viên, các nhân viên, và các đại lý phải chịu thiệt hại từ các khiếu nại từ đơn vị trung gian, những sự đòi hỏi, những việc tố tụng, những sự thua thiệt, những trách nhiệm và nghĩa vụ pháp lý, những án lệnh, các tiến trình, cũng như những sự tổn thất, những tổn phí và chi phí (bao gồm các chi phí và tổn phí thuê mướn luật sư), dựa vào, liên quan đến, hoặc được đưa ra vì bất cứ sự vi phạm nào về vấn đề đại diện hoặc ủy quyền được bao gồm trong đây. Từ đó, quý vị đồng ý rằng chúng tôi sẽ có toàn quyền và trách nhiệm để làm chủ phần biện hộ về luật pháp chống lại những khiếu nại, yêu cầu, hoặc sự tranh tụng, bao gồm quyền được chọn luật sư theo ý muốn của chúng tôi, và được điều đình hoặc giàn xếp bất kỳ những khiếu nại, yêu cầu, hoặc sự tranh tụng nào.

TỪ BỎ VIỆC BẢO HÀNH

SỰ SỬ DỤNG TRANG MẠNG NÀY CỦA QUÝ VỊ CÓ THỂ GÂY RỦI RO CHO CHÍNH QUÝ VỊ. TRANG MẠNG NÀY VÀ NHỮNG SẢN PHẨM ĐƯỢC MỜI CHÀO TRÊN TRANG MẠNG NÀY ĐÃ ĐƯỢC CUNG CẤP GIỐNG NHƯ THẬT, VÀ GIỐNG NHƯ NÓ ĐÃ CÓ SẴN RỒI, VÀ ĐIỀU ĐÓ KHÔNG ĐƯỢC BẢO ĐẢM CHẮC CHẮN DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO, DÙ LÀ ĐƯỢC NÓI RÕ RÀNG HAY CÓ NGỤ Ý.

TÙY THEO MỨC ĐỘ CHO PHÉP TỐI CAO CỦA LUẬT ĐANG ĐƯỢC ỨNG DỤNG, CÔNG TY TỪ CHỐI TẤT CẢ NHỮNG SỰ BẢO HÀNH CỦA BẤT CỨ ĐIỀU NÀO LIÊN QUAN ĐẾN TRANG MẠNG VÀ NỘI DUNG HAY NHỮNG SỰ MUA HÀNG THU THẬP ĐƯỢC TỪ TRANG MẠNG NÀY, CHO DÙ ĐƯỢC NÓI RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG BỊ GIỚI HẠN BỞI, NHỮNG SỰ BẢO HÀNH CÓ NGỤ Ý HAY KHẢ NĂNG TIÊU THỤ CỦA MỘT MÓN HÀNG, SỰ THÍCH HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ, VÀ VẤN ĐỀ KHÔNG XÂM PHẠM BẢN QUYỀN.

CÔNG TY KHÔNG ĐƯA RA SỰ ĐẠI DIỆN HOẶC BẢO HÀNH CHO BẤT KỲ ĐIỀU NÀO SAU ĐÂY, CHO DÙ NÓI RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý: 1) TRANG MẠNG NÀY HOẶC NHỮNG SỰ MUA HÀNG SẼ ĐÁP ỨNG ĐỦ NHỮNG YÊU CẦU CỦA QUÝ VỊ; 2) CHẤT LƯỢNG CỦA BẤT CỨ NỘI DUNG HAY SỰ MUA HÀNG NÀO ĐƯỢC THU THẬP BỞI QUÝ VỊ THÔNG QUA TRANG MẠNG NÀY SẼ ĐÁP ỨNG NHỮNG MONG ĐỢI CỦA QUÝ VỊ; 3) QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY SẼ KHÔNG BỊ CẢN TRỞ, SẼ LUÔN ĐÚNG LÚC, SẼ AN TOÀN, HOẶC SẼ KHÔNG BỊ VƯỚNG LỖI NÀO, HOẶC BẤT CỨ TÌ VẾT NÀO SẼ ĐƯỢC CHỈNH LẠI CHO ĐÚNG; HOẶC 4) TRANG MẠNG NÀY, NHỮNG BỘ TRỢ GIÚP CỦA CHÚNG TÔI, HAY NHỮNG SỰ GIAO TIẾP ĐƯỢC GỬI ĐI TỪ CHÚNG TÔI SẼ KHÔNG BỊ VI-RÚT HOẶC BỊ NHỮNG PHẦN TỬ ĐỘC HẠI KHÁC XÂM NHẬP.

QUÝ VỊ SẼ HOÀN TOÀN CHỊU TRÁCH NHIỆM CHO NHỮNG TỔN THẤT ĐẾN HỆ THỐNG MÁY VI TÍNH CỦA QUÝ VỊ HOẶC NHỮNG DỮ LIỆU NÀO LÀ KẾT QUẢ CHO VIỆC QUÝ VỊ SỬ DỤNG TRANG MẠNG NÀY.

SẼ KHÔNG CÓ THÔNG TIN, NHỮNG DỊCH VỤ, HAY NHỮNG SỰ MUA HÀNG NÀO ĐƯỢC THU THẬP BỞI QUY VỊ TỪ CHÚNG TÔI HAY THÔNG QUA TRANG MẠNG NÀY SẼ DẪN ĐẾN BẤT CỨ NHỮNG SỰ BẢO HÀNH NÀO MÀ KHÔNG ĐƯỢC NÓI ĐẾN MỘT CÁCH RÕ RÀNG TRONG NHỮNG ĐIỀU KHOẢN NÀY.

GIỚI HẠN CỦA TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ

CÔNG TY SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CHO BẤT KỲ NHỮNG TỔN THẤT DƯỚI BẤT CỨ DẠNG NÀO XẢY RA DO VIỆC SỬ DỤNG, HOẶC KHÔNG CÓ KHẢ NĂNG SỬ DỤNG, TRANG MẠNG NÀY, HAY TỪ BẤT CỨ THÔNG TIN, NỘI DUNG, DỮ LIỆU, SẢN PHẨM, HAY DỊCH VỤ NÀO ĐƯỢC BAO GỒM HOẶC ĐƯỢC TRÌNH BÀY SẴN SÀNG ĐẾN QUÝ VỊ THÔNG QUA TRANG MẠNG NÀY, BAO GỒM (NHƯNG KHÔNG BỊ GIỚI HẠN BỞI) NHỮNG TỔN THẤT TRỰC TIẾP HAY GIÁN TIẾP, ĐẶC BIỆT, VÔ TÌNH, NHẰM TRỪNG PHẠT, HAY CÓ HẬU QUẢ, NGAY CẢ KHI CÔNG TY ĐÃ ĐƯỢC KHUYẾN CÁO VỀ KHẢ NĂNG XẢY RA CỦA NHỮNG TỔN THẤT NÀY, CHO DÙ HÀNH ĐỘNG ĐÓ CÓ ĐƯỢC NÓI ĐẾN TRONG HỢP ĐỒNG, NHỮNG QUYỀN LỢI CỦA BẢN QUYỀN VỀ TÀI SẢN TRÍ TUỆ, NHỮNG SAI LẦM, SƠ XUẤT, HOẶC NHỮNG KHÍA CẠNH KHÁC. QUÝ VỊ ĐỒNG Ý SẼ KHÔNG KHỞI KIỆN HOẶC BẮT ĐẦU BẤT CỨ TIẾN TRÌNH TỐ TỤNG NÀO LIÊN QUAN ĐẾN NHỮNG GIỚI HẠN VỀ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐƯỢC NHẮC ĐẾN Ở ĐÂY.

NẾU QUÝ VỊ KHÔNG HÀI LÒNG VỚI BẤT CỨ PHẦN NÀO CỦA TRANG MẠNG NÀY, HAY VỚI BẤT CỨ ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG NÀO, GIẢI PHÁP DUY NHẤT CỦA QUÝ VỊ LÀ KHÔNG SỬ DỤNG TRANG MẠNG NÀY NỮA. NẾU MỘT SẢN PHẨM ĐƯỢC TRƯNG LÊN TRANG MẠNG NÀY KHÔNG GIỐNG NHƯ NHỮNG CHI TIẾT ĐƯỢC ĐĂNG LÊN, GIẢI PHÁP DUY NHẤT CỦA QUÝ VỊ LÀ TRẢ HÀNG LẠI DỰA THEO QUY ĐỊNH TRẢ HÀNG CỦA CÔNG TY ĐÃ ĐƯỢC NHẮC ĐẾN PHÍA TRÊN.

MỘT SỐ THẨM QUYỀN TÀI PHÁN CÓ THỂ KHÔNG CHO PHÉP MỘT SỐ GIỚI HẠN VỀ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ HAY NHỮNG TỔN THẤT. NẾU CÓ TÒA ÁN NÀO QUYẾT ĐỊNH RẰNG LUẬT CỦA THẨM QUYỀN TÀI PHÁN ĐÓ CÓ THỂ ĐƯỢC ÁP DỤNG, TRÁCH NHIỆM CỦA CHÚNG TÔI SẼ BỊ GIỚI HẠN ĐẾN MỨC ĐỘ TỐI CAO MÀ LUẬT ĐÓ CHO PHÉP.

BÃI MIỄN

Nếu quý vị có một tranh cãi với một hoặc vài thành viên của trang mạng, hoặc với một đơn vị trung gian nào mà cung cấp những dịch vụ trung gian hay quảng cáo trên hoặc thông qua trang mạng này, hoặc với bất cứ đơn vị trung gian nào đã cung cấp một địa chỉ trang mạng khác trên trang mạng của chúng tôi, quý vị sẽ bãi miễn Công ty khỏi những khiếu nại, sự yêu cầu, và những tổn thất (vô tình, gián tiếp, đáng bị trừng phạt, theo luật pháp quy định, gương mẫu, theo mong đợi, đặc biệt, hay có hậu quả) của bất cứ tình trạng hoặc điều kiện nào, được biết đến hay không biết đến, xảy ra từ hoặc được liên quan đến những tranh chấp ấy. Quý vị cũng sẽ khước từ quyền dân sự của tiểu bang

“MỘT SƯ BÃI MIỄN THÔNG THƯỜNG SẼ KHÔNG GIA HẠN NHỮNG KHIẾU NẠI MÀ NGƯỜI KHIẾU NẠI KHÔNG BIẾT HOẶC TÌNH NGHI RẰNG SỰ VIỆC ĐÓ TỒN TẠI THEO LỢI THẾ CỦA ÔNG HOẶC BÀ TA VÀO THỜI ĐIỂM SỰ BÃI MIỄN ĐƯỢC THỰC THI, DO NẾU ÔNG HOẶC BÀ TA BIẾT ĐƯỢC SỰ VIỆC NÀY THÌ SẼ ẢNH HƯỞNG NGHIÊM TRỌNG ĐẾN VẤN ĐỀ ĐIỀU ĐÌNH GIỮA HỌ VỚI NGƯỜI BỊ KHIẾU NẠI.”

Quý vị cũng khước từ bất cứ và toàn bộ những quyền lợi và quyền hạn mà sẽ được tích lũy cho quý vị do nguyên nhân từ những điều kiện của bất cứ luật thông thường, luật tiểu bang hay liên bang, của bất cứ tiểu bang nào tại Hoa Kỳ, hoặc luật lệ và quy định của bất cứ đảng phái chính trị, quốc gia, tỉnh hoặc địa phương nào mà có quyền phán xét sự bãi miễn này, nếu như những luật lệ và điều luật đó cung cấp cụ thể những điều khoản tương tự như điều luật 1542 của bộ luật dân sự tiểu bang California. Quý vị đồng ý sẽ không khởi kiện bất cứ điều gì không tương đồng với sự bãi miễn nói trên.

NHỮNG SỰ TRANH CHẤP VÀ GIẢI PHÁP TRANH CHẤP

PHÁN QUYẾT TRỌNG TÀI CÓ HIỆU LỆNH RÀNG BUỘC VỀ SỰ THỎA THUẬN VÀ TUYÊN BỐ KHƯỚC TỪ KHỞI KIỆN TẬP THỂ

Quý vị và Công ty đồng ý, với một số điều ngoại lệ bị giới hạn sau đây, sẽ giải quyết những mâu thuẫn giữa quý vị và công ty thông qua Phán Quyết Trọng Tài Có Hiệu Lệnh Ràng Buộc (sẽ được nói rõ hơn phía dưới). PHÁN QUYẾT TRỌNG TÀI CÓ NGHĨA RẰNG CẢ 2 BÊN QUÝ VỊ LẪN CÔNG TY, MỖI BÊN PHẢI KHƯỚC TỪ QUYỀN CÓ PHIÊN XỬ BỞI BỒI THẨM ĐOÀN HAY QUYỀN THAM GIA VÀO MỘT VỤ KIỆN TẬP THỂ.

Cả 2 bên quý vị và công ty đều khước từ quyền đề cập đến những mâu thuẫn, khiếu nại, hoặc tranh chấp nào có liên quan hoặc được dẫn đến từ việc quý vị sử dụng trang mạng, tài khoản của quý vị, những sự mua hàng của quý vị thông qua trang mạng này, hoặc những sản phẩm đã được mua từ trang mạng này với tư cách là khởi kiện tập thể, có kết cấu, có sự đại diện, hoặc được luật sư tư nhân đại diện, hoặc một trong hai bên sẽ tham gia vào việc khởi kiện tập thể, có kết cấu, có sự đại diện, hoặc được đại diện bởi luật sư tư nhân, cho bất kỳ những khiếu nại nào được một người khác khởi kiện. (Sự khước từ này, điều mà sẽ được nhắc đến phía dưới, sẽ được dùng chung cho tất cả những sự khước từ khởi kiện tập thể).

LUẬT ĐƯỢC ÁP DỤNG ĐỂ HÀNH XỬ

Sự sử dụng trang mạng này, bất kỳ việc mua hàng nào được giao dịch thông qua trang mạng này, và bất kỳ những mâu thuẫn, tranh chấp, hoặc khiếu nại dẫn đến từ hoặc liên quan đến việc quý vị sử dụng trang mạng, tài khoản của quý vị, những dịch vụ mua hàng thông qua trang mạng, hoặc những sản phẩm được mua thông qua trang mạng, sẽ được hành xử bởi các luật lệ tại tiểu bang mà quý vị cư ngụ mà sẽ không bị ảnh hưởng bởi sự lựa chọn của việc luật nào sẽ được áp dụng.

SỰ LỰA CHỌN/THẨM QUYỀN TÀI PHÁN CỦA TÒA ÁN

Thẩm quyền tài phán và phòng tòa phân xử cho bất cứ tranh chấp nào sẽ được tọa lạc tại thành phố Los Angeles, tiểu bang California. Mỗi bên phải phụ thuộc vào thẩm quyền tài phán và nơi xét xử thuộc tòa án của mình cho bất cứ hoặc tất cả mục đích nào. Nếu đoạn văn này dẫn đến một đoạn khác hoặc điều kiện khác của Những Điều Khoản này không có khả năng thực thi thì thẩm quyền tài phán và nơi xét xử sẽ được thay thế bằng thẩm quyền và tòa án địa phương nơi quý vị cư ngụ.

THỎA THUẬN ĐỂ ĐƯỢC TRỌNG TÀI PHÂN XỬ CÁC KHIẾU NẠI

Ngoại trừ những mức độ bị giới hạn được nêu ra dưới đây, sự sử dụng trang mạng, tài khoản của quý vị, bất cứ sự mua hàng nào thông qua trang mạng này, hoặc bất cứ những mâu thuẫn, khiếu nại, và tranh chấp được dẫn đến hoặc liên quan đến bất cứ cách nào quý vị dùng để sử dụng trang mạng, tài khoản, cũng như những sản phẩm được mua từ trang mạng, sẽ được giải quyết bởi sự phân xử cuối cùng và có án lệnh tuân hành bởi trọng tài

Sự phân xử bởi trọng tài sẽ diễn ra trên thành phố Los Angeles, tiểu bang California, dựa theo Bộ Luật Phân Xử Về Thương Mại và Hội Trọng Tài Phân Xử của Hoa Kỳ về Những Tiến Trình Bổ Sung của Những Tranh Chấp Liên Quan đến Sự Tiêu Thụ Hàng Hóa. Trừ khi một trong hai bên hoặc người phân xử yêu cầu có phiên xử, tất cả các bên sẽ phải nộp sự tranh luận và bằng chứng của họ bằng văn bản lên cho người phân xử. Người phân xử sẽ đưa ra sự quyết định chỉ dựa vào những văn bản tài liệu này mà thôi. Đây gọi là Sự Phân Xử Tại Văn Phòng. Nếu có một bên nào trình lên văn bản yêu cầu có buổi phân xử trong vòng 10 ngày sau khi Hội Trọng Tài Phân Xử Hoa Kỳ cho biết là đã nhận được yêu cầu của người khiếu nại để đòi hỏi sự phân xử này (hoặc do trọng tài phân xử yêu cầu có phiên xử), tất cả các bên đều phải tham gia vào cuộc phân xử qua điện thoại. Không có trong bất cứ trường hợp nào mà mỗi bên phải bị yêu cầu đi đến thành phố Los Angeles để tham dự phiên xử này cả.

Nếu quý vị quyết định bắt đầu một phiên phân xử, người cung cấp có thể yêu cầu quý vị trả phí khởi kiện (tại thời điểm mà điều khoản này được lập ra thì phí là $200). Nếu phí khởi kiện của quý vị hơn $200, Công ty sẽ bồi thường lại cho quý vị một cách nhanh chóng những chi phí phụ thêm sau khi Công ty nhận được thông báo về phân xử từ quý vị. Nếu trọng tài phân xử quyết định có lợi cho quý vị, Công ty cũng sẽ bồi thường chi phí $200 cho quý vị. Cuối cùng, quý vị có thể yêu cầu trọng tài phân xử khước từ chi phí này nếu quý vị không có khả năng chi trả. Nếu trọng tài phân xử quyết định rằng sự khước từ là hợp lý (dùng chung một mức thẩm định nếu quý vị yêu cầu khước từ chi phí tại tòa án Los Angeles), Công ty sẽ nhanh chóng bồi thường cho quý vị chi phí sau khi Công ty nhận được thông báo khước từ phí của trọng tài phân xử. Công ty sẽ chi trả toàn bộ những chi phí cho trọng tài phân xử và những việc liên quan đến buổi phân xử khi chi phí trong đơn khiếu nại của quý vị yêu cầu bồi thường là ít hơn $10,000. Nếu quý vì đòi bồi thường số tiền $10,000 hoặc nhiều hơn $10,000 thì trách nhiệm hoàn trả các chi phí cho trọng tài phân xử sẽ được quyết định dựa theo những quy định được ứng dụng vào vấn đề phân xử này.

Nếu trọng tài quyết định theo lợi thế của quý vị dựa vào những giá trị của đơn khiếu nại từ quý vị, rồi sau đó tuyên bố kết quả cho quý vị với số tiền lớn hơn giá trị bồi hoàn mà Công ty đưa ra lần cuối cùng trước khi trọng tài phân xử được chọn (hoặc giá trị nhiều hơn $0 nếu trước đó Công ty chưa đưa ra trị giá bồi hoàn), thì Công ty sẽ trả quý vị só tiền là $5,000 hoặc số tiền nào nhiều hơn (cộng thêm việc trả các chi phí phụ khác cho quý vị nữa).

Thỏa thuận phân xử này sẽ được nộp lên Đạo Luật Phân Xử Liên Bang và sẽ được thực thi dựa vào Những Điều Khoản của các quy định căn bản. Mỗi bên được yêu cầu sự thực thi của điều kiện này tại bất kỳ tòa hoặc thẩm quyền tài phán nào.

Trọng tài phân xử sẽ quyết định bất cứ hoặc tất cả những thử thách nào liên quan đến sự phân xử của khiếu nại này. Quyết định phân xử sẽ được thực thi theo luật định cho phép. Bất kỳ tòa hoặc thẩm quyền tài phán nào cũng có thể (hoặc dựa vào sự yêu cầu) đưa ra án lệnh dựa vào quyết định phân xử. Mỗi bên được yêu cầu sự khẳng định (về án lệnh dựa vào quyết định phân xử) cũng như sự áp dụng của kết quả này tại bất cứ tòa hoặc thẩm quyền tài phán nào.

Cả hai bên quý vị và Công ty đều khước từ quyền đem bất cứ những khiếu nại nào được bao gồm trong điều kiện giải quyết tranh chấp này vào một vụ kiện tụng tập thể, kết cấu, được đại diện, hoặc được luật sư tư nhân đại diện, hay tham gia vào một vụ kiện tập thể, kết cấu, được đại diện, hoặc được luật sư tư nhân đại diện, liên quan đến bất cứ khiếu nại nào liên quan đến điều kiện giải quyết tranh chấp này được bất kỳ người nào khác nhắc đến.

Mặc dù bất cứ điều kiện nào trong Hội Trọng Tài Phân Xử của Hoa Kỳ về Những Tiến Trình Bổ Sung của Những Tranh Chấp Liên Quan đến Sự Tiêu Thụ Hàng Hóa có mâu thuẫn, trọng tài sẽ không có thẩm quyền hoặc thẩm quyền tài phán nào để phân xử tranh chấp này như là một vụ kiện tập thể, kết cấu, được đại diện, hoặc được luật sư tư nhân đại diện, hay kết cấu, tham gia, hoặc tổng hợp lại tất cả các khiếu nại của những người khác vào một tiến trình.

Nếu một cuộc kiện tụng tập thể, có kết cấu, được đại diện, hoặc được luật sư tư nhân đại diện được triển khai bất chấp những sự cấm túc ở trên và rồi được quyết định bởi trọng tài phân xử (hoặc là tòa của một thẩm quyền tài phán nào) rằng sự khước từ được cho biết trong đây là không thể áp dụng được, thì toàn bộ tiến trình Giải Quyết Tranh Chấp sẽ bị phế bỏ và hủy hoại.

MỘT CÁCH THAY THẾ: TIẾN TRÌNH KHIẾU NẠI NHỎ

Mặc dù có tiến trình phân xử với án lệnh thi hành, mỗi bên có thể đem một sự tố tụng riêng đến tòa chuyên xử về những khiếu nại nhỏ (lưu ý rằng những sự khiếu nại này phải đạt đủ tiêu chuẩn của chương trình này) như một cách thay thế với tiến trình phân xử.

 

QUYẾT ĐỊNH KHÔNG THAM GIA TIẾN TRÌNH GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP VÀ KHƯỚC TỪ KHỞI KIỆN TẬP THỂ

Quý vị có thể chọn cách không tham gia vào tiến trình phân xử với án lệnh thi hành cũng như khước từ khởi kiện tập thể đối với những điều khoản này bằng cách làm theo những việc sau đây. Trong vòng 15 ngày kể từ khi mua hàng từ Công ty, quý vị phải gửi một bức thư đến Công ty Kamerycah tại địa chỉ Legal, 3878 Carson St. Suite 101, Torrance, California 90503, và trong thư có đủ thông tin: 1) tên của quý vị, 2) tài khoản đăng nhập của quý vị, 3) địa chỉ thư tín của quý vị, và 4) yêu cầu của quý vị sẽ không tham gia vào tiền trình phân xử với án lệnh thi hành và khước từ khởi kiện tập thể, những điều đã được nhắc đến trong Điểu Khoản Sử Dụng này. Tất cả những Điều Khoản khác vẫn được áp dụng với quý vị và tài khoản của wúy vị, bao gồm những yêu cầu tham gia vào các vụ phân giải trước khi đem ra tranh chấp. Quý vị không bị yêu cầu phải gửi thư đến địa chỉ đã được xác nhận hay bằng chứng đã nhận thư yêu cầu, nhưng quý vị được khuyên là nên làm như vậy. Sự yêu cầu của quý vị về việc thông tham gia nỳ chỉ có hiệu lực và được áp dụng khi quý vị có thể chứng minh được rằng yêu cầu đó đã được đóng dấu nhật ấn trong thời hạn 15 ngày.

 

THÔNG BÁO CHO CÁC THÀNH VIÊN TẠI TIỂU BANG CALIFORNIA

Dưới bộ luật dân sự tiểu bang California điều 1789.3, tất cả các thành viên của trang mạng mà ở tại California sẽ có được những thông báo về quyền lợi khách hàng cụ thể như sau: Đơn Vị Trợ Giúp Khiếu Nại thuộc Bộ Dịch Vụ Khách Hàng của Bộ Dịch Vụ Khách Hàng tiểu bang California. Quý vị có thể liên lạc tại địa chỉ 400 R Street, Suite 1080, Sacramento, California 95814, hoặc qua điện thoại tại (916) 445-1254 hay (800) 952-5210

NHỮNG ĐIỀU KHOẢN PHỤ

Những điều khoản này thiết lập toàn bộ sự thỏa thuận giữa quý vị và Công ty, và nó sẽ quản lý sự sử dụng trang mạng cũng như các giao dịch mua hàng của quý vị.

Những điều khoản này thay thế bất cứ những thỏa thuận trước đây giữa quý vị và Công ty, những thỏa thuận liên quan đến trang mạng này và những giao dịch mua hàng tại đây.

Những điều khoản này và các quyền hạn, quyền lợi, và trách nhiệm được bao gồm trong đây là được ủy nhiệm hoàn toàn bởi chúng tôi, và sẽ được tuân thủ theo cũng như có hiệu lực với những người kế nhiệm và người kế quyền của chúng tôi.

Mỗi bên hoặc các luật sư đại diện của bên nào có thể nhận được bản nháp của sự đồng ý này cho bất kỳ mục đích nhằm giải thích bất cứ điều kiện nào tại bất cứ tiến trình pháp lý mà có thể xảy ra giữa hai bên.

Trừ khi được khi ra rõ ràng trong Điều Khoản sử dụng, sẽ không có một người hưởng hoa lợi trung gian nào cho hợp đồng này. Nhằm mục đích làm rõ hơn, các đại diện, nhân viên chỉ huy, cô đông, các chi nhánh, các hội viên, các nhân viên và đại lý của công ty chính là những người hưởng hoa lợi trung gian. 

Sẽ không có mối quan hệ nào giữa các đại lý, các hội viên, giữa chủ và nhân viên, hoặc giữa người nhượng và người mua lại độc quyền, được bao gồm hoặc tạo ra bởi Những Điều Khoản này.

Bất cứ sai phạm nào của Công ty liên quan đến việc thực thi và áp dụng bất cứ quyền hạn và điều kiện nào của Những Điều Khoản này sẽ không tạo thành sự khước từ hoặc sự buông bỏ đến một chừng mực nào đó của những quyền hạn hoặc điều kiện ấy. Bất cứ sự khước từ một quyền hạn hoặc điều kiện nào của Những Điều Khoản này đều phải được lưu vào hồ sơ văn bản.

Nếu có điều kiện nào của Những Điều Khoản này được tòa của thẩm quyền tài phán cho thấy là không có hiệu lực, tòa sẽ nỗ lực đưa ra những ảnh hưởng đến ý định của các bên như được các điều kiện này phản ánh, và những điều kiện khác của Những Điều Khoản đều được giữ nguyên hiệu lực.

Những tiêu đề của Những Điều Khoản này được dùng với mục đích làm thuận tiện hơn mà thôi, và nó không có hiệu lực hợp đồng hay pháp lý nào.

Chúng tôi có thể loại bỏ Những Điều Khoản này cho bất cứ hoặc không cần lý do nào, tại bất kỳ thời điểm nào, bằng cách thông báo với quý vị qua trang mạng, email, hoặc bằng những phương thức liên lạc khác. Bất cứ sự loại bỏ nào cũng sẽ không có hiệu lực vĩnh viễn đối với quyền hạn, giải pháp, khiếu nại, và sự bào chữa của chúng tôi.

Các chữ “bao gồm” “chứa đựng” trong đây đều có nghĩa là bao gồm mà không bị giới hạn.